Cele i zadania pedagogiki Montessori

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te realizowane są poprzez pomoc dziecku w:

– rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,

– wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,

– wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

– osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,

– wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,

– uniezależnieniu od nagrody,

– formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,

– szacunku dla pracy innych,

– rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,

– osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Zadania pedagogiki Montessori:

– uczenie się przez działanie – dzieci zdobywają wiedze i praktyczne umiejetności poprzez własną aktywność, w przemyślanym środowisku pedagogicznym, przy współpracy z nauczycielami;

– samodzielność – dzieci swobodnie wybierają miejsce, czas i formę pracy (indywidualną lub z partnerem) przy zachowaniu reguł społecznych; rozwijają indywidualne uzdolnienia i uczą się realnej oceny swoich umiejętności;

– koncentracja – dzieci ćwiczą dokładność i wytrwałość przy wykonywaniu konkretnych działań;

– lekcje ciszy – dzieci uczą się współpracować w cichych zajęciach indywidualnych i grupowych;

– porządek – dzieci zdobywają umiejętność przestrzegania zasad porządku w otoczeniu i swoim działaniu;

– społeczne reguły – dzieci zróżnicowane wiekowo są łączone w grupy, sprzyja to wymianie wzajemnych zdolności i umiejętności;

– obserwacja – jest kluczem dorosłych do poznania świata dziecka; nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dziecka, jest jego przewodnikiem

– indywidualny tok rozwoju każdego dziecka – dziecko jest serdecznie przyjęte, znajduje uwagę i indywidualną opiekę nauczyciela, pracuje według własnego tempa i możliwości, podejmując zadania, do których jest już gotowe.